Kontakta oss på 010-516 70 90

Semesterstängt. Vi är åter 29/7.

Integritetspolicy

Med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan kallad Dataskyddsförordningen) beskrivs i denna information hur Silfwerax Juridik behandlar personuppgifter och värnar om din personliga integritet.

För att Silfwerax Juridik ska kunna erbjuda rådgivning behöver vi samla in personuppgifter och data. I denna policy beskrivs behandlingen av personuppgifterna, hur vi samlar, hur vi använder dessa samt hur du tar tillvara på dina rättigheter.

Hur får vi personuppgifter?

När du anlitar, kontaktar oss eller surfar på vår hemsida får vi personuppgifter av dig. Du är inte skyldig att lämna ut personuppgifterna, men utan nödvändiga personuppgifter kan Silfwerax Juridik inte fullfölja uppdrag när du anlitar oss. Vidare kan vi få personuppgifter om dig från andra källor, såsom tredje part. 

Olika typer av personuppgifter som vi behandlar.

  1. Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, e-post, adress, telefonnummer, samt personnummer.
  2. Tekniska uppgifter när du kontaktar oss via e-post eller .
  3. Övriga personuppgifter som har betydelse för genomförandet av uppdraget.

Vårt ändamål och rättsliga grund till behandlingen.

Uppdraget. För att Silfwerax Juridik ska kunna fullfölja uppdragsavtalet behöver Silfwerax Juridik samla in den mängd data och personuppgifter som krävs för det specifika ändamålet. Därför görs det inför varje uppdrag en bedömning om vilka uppgifter som är relevanta och ska behandlas, samt hur de ska behandlas. Alla våra dokument som innehåller personuppgifter säkerhetsklassificeras och raderas i enlighet med överenskommelse och tillämplig lagstiftning. Den rättslig grund för denna behandling är dels genom uppdragsavtalet i sig och dels genom rättslig förpliktelse. Det görs bland annat en nödvändig jävs- och penningtvättskontroll samt lämnas nödvändig information vidare i samband med fakturering samt till vår externa redovisningskonsult.

Marknadsföringsändamål och nyhetsinformation via e-post och kontaktinformation. I nyhetsbrev och på sociala medier finns det möjlighet att själv avgöra om du vill ta del av vår information genom aktivt val, s.k samtycke. Kontakta oss via samma kanal om du vill att vi tar bort dig från listorna.

Marknadsföring av klienter på hemsida, sociala medier etc. Logotyper och annan information om/från Klienter som finns på hemsidan har Klienten gett samtycke till att publicera. Samtycket kan återkallas.

Analyser: Silfwerax Juridik kan komma att kontakta Klient eller annan person vars personuppgifter vi behandlar för att bjuda in och genomföra marknadsundersökningar. Den rättsliga grunden är intresseavvägning.

Hemsidans cookies. På vår hemsida www.silfweraxjuridik.se använder vi oss av cookies för att mäta aktiviteten och använda informationen för olika analyser och marknadsföringsstrategier. Informationen behåller vi i 26 månader, därefter raderas den. Önskar du veta mer om hur vi hanterar och använder denna information, hör av dig.

Datahantering

Silfwerax Juridik behandlar personuppgifter med sekretess och utifrån gällande lagstiftning. Personuppgifterna förvaras krypterade hos våra leverantörer och de lagras i en miljö som använder säkerhetsåtgärder, samt följer gällande lagstiftning om dataskydd. Alla våra dokument som innehåller personuppgifter säkerhetsklassificeras.

I de fall en personuppgiftsincident förekommer kommer denna att anmälas enligt gällande lagstiftning, tillika gäller rapportering till den vars personuppgifter berörs av incidenten.

Utlämnande av personuppgifter

Dina personuppgifter kan lämnas ut till tredje part under följande förutsättningar:

  1. Till våra externa tjänsteleverantörer, för att vi ska kunna utföra uppdraget. Vi säkerställer behandlingen av dina personuppgifter genom olika avtal så att de skyddas samt är förlagda med sekretess. Tjänsteleverantörerna kan behandla personuppgifterna utanför EU/EES och Silfwerax Juridik säkerställer att dataskyddet är godkänt enligt Dataskyddsförordningen.
  2. Fullgöra en lagstadgad skyldighet, exempelvis beslut från myndigheter och domstolar.
  3. Ta tillvara på dina rättigheter.
  4. Godkännande av dig.

Vi lämnar endast ut personuppgifter som är adekvata och nödvändiga.

Lagring av personuppgifter

Silfwerax Juridik är skyldig att spara vissa personuppgifter i upp till tio år från dagen för uppdragets avslut. I övrigt kommer personuppgifter att raderas eller anonymiseras när deras innehåll inte anses vara nödvändiga.  

Dina rättigheter som registrerad

Dataskyddsförordningens syfte är att du ska kunna skydda dina personuppgifter. Därmed har du möjlighet att ta tillvara på dina rättigheter.  Du har rätt, enligt tillämplig lag att begära ut information om behandlingen av dina personuppgifter. Vidare får Silfwerax Juridik självmant rätta och komplettera felaktiga och ofullständiga uppgifter.

Under förutsättning att inget föreskrivs i lag har du:

1) Rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga och komplettera dem om de är ofullständiga.

2) Du har rätt att göra invändningar mot Silfwerax Juridiks behandling av dina personuppgifter och begränsa vår behandling, återkalla samtycket m.m.

3) Du har rätt till dataportabilitet, dvs att dina personuppgifter förs över till en annan personuppgiftsansvarig.

4) Du har rätten att bli glömd.

5) Du har rätten att inte bli föremål för automatiserade beslut (detta tillämpar inte Silfwerax Juridik).

Det bör tilläggas att även om du har dessa rättigheter kan det förekomma situationer då rättigheterna inte kan tillgodoses.

Klagomål

Anser du att Silfwerax Juridik har behandlat dina personuppgifter på felaktigt sätt, ber vi dig inom skälig tid kontakta oss så att vi ska kunna bemöta detta. Du har även möjlighet att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (f.d datainspektionen) för att lämna ett klagomål.

Om det visar sig att behandlingen av dina personuppgifter har skett i strid mot gällande lagstifning och du har lidit skada av detta, kan du via allmän domstol begära skadestånd av personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. Kan personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträdet bevisa att de inte är ansvariga har de ingen skyldighet att betala ersättning.

Ändringar av policyn.

Uppdateringar av denna policy kommer publiceras på denna sida. Senast publicerad version är gällande.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig: Silfwerax Juridik
Postadress: Box 1017, 262 21 Ängelholm
Telefonnr: 0702-421493

E-mail: info(a)silfweraxjuridik.se

Denna policy träder i kraft 2018-05-25
Senast uppdaterad: 2021-03-27

Cookies

Varför har vi Cookies?

När du besöker vår hemsida ber vi dig att godkänna att Silfwerax Juridik får spara en liten textfil (s k cookie) på din dator. Syftet är dels att förbättra upplevelsen för dig och dels att hantera vår webbstatistik, för att eventuellt kunna använda datan till marknadsföring i senare skede.

Information som vi sparar är bland annat vilka sidor du besökt, hur länge du besökt dem samt vilket område/land du surfar från. För denna webbanalys använder Silfwerax Juridik en extern distributör.

Du har möjlighet att neka till cookies, granska vilka cookies som lagrats samt radera dessa i din webbläsare. För mer information hänvisar vi till din webbläsares funktioner. Om du nekar till cookies eller raderar dem, minskas vår möjlighet att förbättra vår hemsidas funktioner. Blockerar du godkännande av cookies kommer texten  “jag accepterar” inte försvinna. 

Har du fler frågor, får du gärna höra av dig.