Kontakta oss på 010-516 70 90

Semesterstängt. Vi är åter 29/7.

Företagsöverlåtelser

När ett företag eller en affärsrörelse köper upp ett annat företag kallas detta för företagsförvärv. Företaget som köps upp brukar kallas för målbolag. Det vanligaste är att en juridisk person köper upp ett företag men det kan också vara en fysisk person. Företagsförvärven omfattar en mängd olika rättsområden och berör flera frågor inom bland annat bolagsrätt, finansrätt, arbetsrätt, skatterätt, konkurrensrätt och immaterialrätt. Anledningarna till förvärvet kan vara många, ofta görs det för att expandera till ett nytt område eller en ny marknad. Det kan också göras till exempel för att utöka sortimentslinjen, nå ny teknologi eller förvärva marknadsandelar från en konkurrent. 

Förvärven kan vara antingen publika eller privata. Skillnaden mellan privata och publika bolag är att det publika är börsnoterat medan det privata inte är det. Det finns i huvudsak två typer av transaktioner som kan göras, det ena är att köpa hela företaget och det andra är att göra ett så kallat inkråmsförvärv. Det man köper vid ett inkråmsförvärv är företagets verksamhet. Inkråmsförvärvet omfattar vanligen maskiner, utrustning, immateriella rättigheter, kundregister m.m. så att verksamheten kan fortgå med en ny ägare. Som köpare till i ett inkråmsförvärv gäller det att vara uppmärksam och kontrollera att säljaren är ägare till det som säljs.  

Ett förvärv av hela företaget innebär att du som köpare köper alla företagets tidigare rättigheter och skyldigheter. Det gäller här att vara uppmärksam och undersöka företaget noggrant så det inte uppkommer några otrevliga överraskningar så som skatteskulder, pågående rättsprocesser, skadeståndskrav eller liknande.  

Det går även att påverka inflytandet i bolaget genom till exempel avtal mellan aktieägare, nyemissioner eller förändringar i företagets ledning.  

I en företagsöverlåtelse finns tre olika faser: strategifasen, transaktionsfasen och integrationsfasen. I strategifasen förbereder sig de olika parterna på olika håll med planering, strategisk analys samt eventuellt sökande av målföretag. I transaktionsfasen görs vanligen en företagsvärdering, samtal om grunderna för avtalet och diskussioner kring vad som ska ingå och till vilket pris. Den sista fasen, integrationsfasen, inleds när köpare och säljare har kommit överens om och ingått avtal med varandra. Då påbörjas arbetet med att samordna de olika organisationerna.   

På återseende,
Emma
Jurist

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.