Kontakta oss på 010-516 70 90

Övrigt

Pappan avled – Sonen får inte bo kvar

19-årig son måste flytta när pappan dog, hyresvärden godkände inte överlåtelse av hyresrätten. När en hyresgäst avlider kan en närstående person som har bott med den avlidne överta hyresrätten, om hyresvärden godkänner det. Men vad händer om hyresvärden säger nej? Då kan dödsboet ansöka om tillstånd till överlåtelse hos hyresnämnden, som gör en bedömning av den nya hyresgästens förhållanden. Vilket är fallet i ett mål från Svea Hovrätt som kom 2024-05-21.  

Som 18-åring förlorade sonen, hastigt sin pappa. I ovan nämnda ärende bedömde Svea hovrätt att dödsboet inte fick överlåta hyresrätten till sonen, som hade bott i lägenheten tillsammans med pappan. Hovrätten ansåg att sonen inte hade tillräcklig betalningsförmåga för att kunna betala hyran, trots att hans farföräldrar ställde upp som borgensmän samt att sonen hade ett arbete och sparkapital. Hovrätten menade att sonens inkomster var för osäkra och att hans sparkapital inte täckte hans levnadsomkostnader. Hovrätten tog inte tillräcklig hänsyn till sonens personliga situation och behov av att bo kvar i lägenheten, som hade varit hans hem. 

Det här fallet är ett exempel på hur hovrätten gör en snäv tolkning av lagen om överlåtelse av hyresrätt vid dödsfall, som finns i 12 kap jordabalken. För att får överta hyresrätten måste personen vara närstående till den avlidne och hen måste ha haft sitt egentliga hem och bostad i lägenheten vid dödsfallet och vid prövningstidpunkten. Dessutom måste hyresvärden skäligen kunna nöja sig med den nya hyresgästen. Lagen ger utrymme för att göra en helhetsbedömning av den nya hyresgästens förhållanden, men hovrätten har valt att fokusera på den ekonomiska aspekten. Hovrättens bedömning kan medföra en olycklig utveckling som kan drabba många hyresgäster som förlorar en anhörig.  

Marie-Louise Silfwerax
Jurist

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.

Nya regler för elsparkcyklar

Från och med den 1 september gäller nya regler för dig som framför en elsparkcykel. De nya reglerna har tillkommit  för att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och skapa trygghet för gångtrafikanter. 

För att få koll på vilka regler som gäller behöver du först ha klart för dig vilken typ av fordon du framför. En elsparkcykel kan klassas som en cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim och har en motorstyrka på max 250 watt. 

Då gäller bl.a. följande regler:

– Om fordonet är att anse som cykel har den samma krav på utrustning, så som lampor och reflexer.  

– Elsparkcykeln får inte parkeras på trottoaren då den kan föranleda olyckor för de gående. 

– Elsparkcykeln får inte framföras där förbud mot fordonstrafik råder, som exempelvis trottoar och gågator. Här gäller undantag för barn upp till 8 år om cykelbana saknas. 

– Det är fordon avsedda för en person.

– Hjälmkrav gäller för förare under 15 år. 

Om elsparkcykeln går snabbare än 20 km/tim eller har starkare motor än 250 watt klassas den inte längre som cykel och kan inte köras efter cykelregler. Det som ligger närmast tillhands är att elsparkcykeln då klassas som moped, med helt andra krav och förutsättningar för att få brukas i trafik. Om den emellertid inte uppfyller kraven för varken cykel eller moped får fordonet inte framföras på allmän väg över huvud taget, utan endast inom ett inhägnat område.

På återseende,
Sandra Boros
Jurist

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.

Krävd på pengar genom betalningsföreläggande

Oavsett om du har glömt bort att betala en skuld i tid eller om din uppfattning är att det faktiskt inte föreligger något avtalsförhållande (muntligt eller skriftligt) mellan er och att du därför inte är skyldig pengar till den som ansöker om betalningsföreläggandet (sökanden) är det viktigt att svara på föreläggandet från Kronofogdemyndigheten. Vet du med dig att skulden är riktig ska du betala den till borgenären, alltså den som kräver dig på pengar, och meddela kronofogden detta. Kan du inte betala skulden är det bra att göra upp en avbetalningsplan eller enas på annat sätt så att ärendet kan läggas ned hos kronofogden genom att borgenären återkallar kravet.

Om du istället anser att kravet är felaktigt och väljer att invända mot det kommer inte kronofogden att pröva ärendet, utan sökanden kommer då att behöva fatta beslutet om denne vill lägga ned ärendet eller vidhålla sitt yrkande. Det senare innebär att tvisten tas vidare till tingsrätten som prövar saken och avgör om det finns en skuld som ska betalas av dig eller inte.

Behöver du hjälp är du alltid välkommen att kontakta oss!

På återseende,
Caroline Axrud
Juristassistent

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.

Uteblir dina pengar? Så här kan du gå tillväga

Har du lånat ut pengar som du aldrig återfått eller sålt en vara eller tjänst utan att få betalt? Om du har ett avtal med någon och en skuld till dig inte betalats i tid kan du kräva att få pengarna genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

Att ansöka om betalningsföreläggande är inte kostnadsfritt, men det går att begära ersättning för kostnaderna av den som är skyldig dig pengarna i fråga (gäldenären). Om gäldenären betalar skulden ska du meddela detta till kronofogden, men om gäldenären inte betalar eller yttrar sig om föreläggandet kommer kronofogdemyndigheten att ge ett utslag om att skulden ska betalas, vilket innebär att skulden är fastställd. Då kan du begära verkställighet av utslaget som innebär att kronofogden utreder om det finns pengar hos gäldenären och i så fall kräver in dessa. 

Det är också möjligt att gäldenären är missnöjd med utslaget och ansöker om återvinning, då går målet till domstol för att pröva utslaget. Om gäldenären bestrider skulden kan du välja om du vill lägga ned ärendet eller gå vidare med ärendet till tingsrätt. Tingsrätten kommer då, mot en avgift, att pröva ditt ärende och om de finner att det föreligger en skuld ålägger de gäldenären att betala dig denna.

På återseende,
Caroline Axrud
Juristassistent

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.

 

Det är så dyrt att anlita en jurist, eller?

Om du hamnar i en tvist bör du  anlita en jurist som kan hjälpa dig. Många drar sig emellertid från att anlita ett ombud eftersom en jurist ofta tar ut ett högt timarvode och fakturan snabbt drar iväg, men det behöver inte alltid bli så dyrt som du tror.  I vissa fall kan du få ekonomisk hjälp via din hemförsäkring/företagsförsäkring eller via staten. 

Rättsskydd innebär att ditt försäkringsbolag ersätter större delar av de juridiska kostnaderna. Det är ditt ombud som ansöker om rättsskyddet hos ditt försäkringsbolag. Skulle tvisten avslutas i domstol och du förlorar kan försäkringsbolagen även ersätta motpartens rättegångskostnader. För att vara berättigad rättskydd ska du uppfylla vissa villkor samt att tvisten ska kunna prövas av tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen, även om den kanske inte alltid gör detta.  

Rättshjälp kan du vara berättigad om tvisten inte omfattas av din försäkring eller du inte har en försäkring. Ditt ombud ansöker om ersättning hos Rättshjälpsmyndigheten. Du betalar en rättshjälpsavgift, dvs en procentuell andel av den totala kostnaden för det juridiska ombudet. Resterande kostnad, upp till ett visst maxbelopp, betalas av staten. Det är dock viktigt att veta att man i vissa mål kan bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader om man förlorar tvisten.  

Om man har rätt till rättshjälp eller inte avgörs utifrån ditt ekonomiska underlag. För att beviljas rättshjälp ska det ekonomiska underlagen inte överstiga 260.000 kronor/år. Om tvisten rör en fråga av ekonomisk art krävs det för att kunna få rättshjälp även att det ekonomiska värde som tvisten avser överstiger ett halvt basbelopp.  

På återseende

Marie-Louise Silfwerax

Jurist

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss

Lagen om anställningsskydd

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare omfattas, utöver anställningsavtalet, av Lagen om anställningsskydd – även kallat LAS. Lagen behandlar bland annat reglerna om hur en uppsägning får gå till, turordningsregler och företrädesrätt.

LAS är en lag som skyddar anställda och försäkrar att arbetstagare inte ska kunna bli uppsagda utan en rimlig anledning. En arbetstagare får inte bli uppsagd hur som helst utan det måste finnas en saklig grund för uppsägning. Huvudsakligen brukar det röra sig om brist på arbete eller att arbetstagaren har misskött sig på arbetsplatsen.

När det gäller uppsägning på grund av arbetsbrist är det inte vem som helst som kan bli uppsagd, utan här gäller turordningsreglerna som säger att den som har blivit anställd senast måste sägas upp först. Skulle det vara så att situationen på arbetsplatsen ändras inom nio månader, med följd av att det behövs personal igen, har personen som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist rätt att bli återanställd enligt företrädesreglerna. Kravet för att man ska omfattas av företrädesreglerna är att man sammanlagt har arbetat på arbetsplatsen i tolv månader under de tre senaste åren. Det krävs även att man måste vara kvalificerad för att utföra arbetet.

Beträffande uppsägningstid kan detta se olika ut beroende på ifall det finns ett kollektivavtal eller inte och hur länge man har arbetat på arbetsplatsen. LAS reglerar visserligen uppsägningstiden men om det finns ett kollektivavtal kan dessa regler ändras.

Just nu pågår det diskussioner i riksdagen kring en ändring av LAS gällande bland annat turordningsreglerna, det återstår att se hur diskussionerna fortlöper. 

 

På återseende,
Emma
Jurist

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.

Förslag på slopad moms

EU-kommissionen lämnad den 12 april 2021 in ett förslag att slopa moms för livsviktiga varor och tjänster till följd av Covid-19-pandemin. Förslaget innebär, om det godkänns av Europaparlamentet, att EU-kommissionens och andra EU-organs upphandlingar av  av varor och tjänster som återfinns inom ramen för katastrofläget bli momsbefriande.  Bakgrunden är att minska kostnader och därmed starka ekonomin och uppbyggnaden av samhället. 

I förslaget nämns bl a följande varor och tjänster som livsviktiga. 

  • diagnostiska tester och testmaterial, samt laboratorieutrustning,
  • personlig skyddsutrustning som handskar, andningsskydd, munskydd, skyddskläder, desinficeringsprodukter och utrustning,
  • tält, tältsängar, kläder och mat,
  • sök- och räddningsutrustning, sandsäckar, flytvästar och uppblåsbara båtar,
  • antimikrobiella medel och antibiotika, antidoter för kemiska händelser, behandlingar för strålskador, antitoxiner och jodtabletter,
  • blodprodukter eller antikroppar,
  • instrument för mätning av strålning,
  • utveckling, produktion och upphandling av nödvändiga produkter, forskning och innovation, beredskapslagring av produkter, läkemedelslicenser, karantänsanläggningar, kliniska försök, desinficering av lokaler etc.

Mottagarna av de livsviktiga varorna och tjänsterna kan vara exempelvis sjukhus, nationella folkhälsmyndigheten m.fl .

Vill du läsa mer så finns en engelsk sammanfattning här.

På återseende,
Marie-Louise Silfwerax,
Affärsjurist

Välkommen till Silfwerax Juridiks blogg

Juristen i Ängelholm
 

Som jurist får jag många frågor. I denna blogg kommer jag ge svar på en del av dem och dela med mig av allmänna råd, tips och idéer eller något annat intressant som är aktuellt 

Så ta för vana att titta in lite då och då, så kanske du hittar något som gäller just dig.

På återseende,
Marie-Louise Silfwerax,
Affärsjurist

Bilden visar åpromenaden i Ängelholm. (Fotograf: Annely Silfwerax, Fotografen i Ängelholm)