Kontakta oss på 010-516 70 90

Semesterstängt. Vi är åter 29/7.

Emma

Profilbild

Företagsöverlåtelser

När ett företag eller en affärsrörelse köper upp ett annat företag kallas detta för företagsförvärv. Företaget som köps upp brukar kallas för målbolag. Det vanligaste är att en juridisk person köper upp ett företag men det kan också vara en fysisk person. Företagsförvärven omfattar en mängd olika rättsområden och berör flera frågor inom bland annat bolagsrätt, finansrätt, arbetsrätt, skatterätt, konkurrensrätt och immaterialrätt. Anledningarna till förvärvet kan vara många, ofta görs det för att expandera till ett nytt område eller en ny marknad. Det kan också göras till exempel för att utöka sortimentslinjen, nå ny teknologi eller förvärva marknadsandelar från en konkurrent. 

Förvärven kan vara antingen publika eller privata. Skillnaden mellan privata och publika bolag är att det publika är börsnoterat medan det privata inte är det. Det finns i huvudsak två typer av transaktioner som kan göras, det ena är att köpa hela företaget och det andra är att göra ett så kallat inkråmsförvärv. Det man köper vid ett inkråmsförvärv är företagets verksamhet. Inkråmsförvärvet omfattar vanligen maskiner, utrustning, immateriella rättigheter, kundregister m.m. så att verksamheten kan fortgå med en ny ägare. Som köpare till i ett inkråmsförvärv gäller det att vara uppmärksam och kontrollera att säljaren är ägare till det som säljs.  

Ett förvärv av hela företaget innebär att du som köpare köper alla företagets tidigare rättigheter och skyldigheter. Det gäller här att vara uppmärksam och undersöka företaget noggrant så det inte uppkommer några otrevliga överraskningar så som skatteskulder, pågående rättsprocesser, skadeståndskrav eller liknande.  

Det går även att påverka inflytandet i bolaget genom till exempel avtal mellan aktieägare, nyemissioner eller förändringar i företagets ledning.  

I en företagsöverlåtelse finns tre olika faser: strategifasen, transaktionsfasen och integrationsfasen. I strategifasen förbereder sig de olika parterna på olika håll med planering, strategisk analys samt eventuellt sökande av målföretag. I transaktionsfasen görs vanligen en företagsvärdering, samtal om grunderna för avtalet och diskussioner kring vad som ska ingå och till vilket pris. Den sista fasen, integrationsfasen, inleds när köpare och säljare har kommit överens om och ingått avtal med varandra. Då påbörjas arbetet med att samordna de olika organisationerna.   

På återseende,
Emma
Jurist

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.

Fodervärdsavtal och medryttaravtal

Det händer att man som hästägare behöver ta hjälp med sin häst. Antingen kanske man lämnar bort hästen till någon som ska träna och tävla hästen, för avel eller tar in en medryttare som hjälper till ett par dagar i veckan. Oavsett är det bra att skriva ett ordentligt avtal som reglerar vad som omfattas och vad som händer ifall olyckan är framme.  

Några goda råd till dig som funderar på att lämna ut din häst på foder: 

 • Specificera vad hästen ska användas till. Lämnar du den till en tävlingsryttare som ska tävla och träna hästen eller ska du lämna ut den för avel?  
 • Hur länge ska fodervärdsavtalet fortlöpa? 
 • Vem står för veterinärkostnaderna ifall hästen skulle skadas?  
 • Vad händer ifall hästen skadas och inte kan användas till det som är tänkt?
   

Några goda råd till dig som funderar på att skaffa medryttare: 

 • Hur många dagar ska medryttaren hjälpa till? 
 • Vad ska medryttaren betala och när?  
 • Vad får medryttaren göra med hästen på sina dagar? 
 • Hur länge ska medryttaravtalet gälla? 
 • Vem ska stå för kostnaderna ifall hästen eller någonting i stallet går sönder under medryttarens dagar? 
 • Vad händer ifall hästen skadas och inte kan ridas?  

Behöver du hjälp med att skriva ett fodervärdsavtal eller medryttaravtal som passar dig och dina behov hjälper vi gärna till.  

På återseende,
Emma
Jurist

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.

Arvsfördelningen mellan halv- och helsyskon

Juristen i Ängelholm

Hur fördelas arvet när det finns både halv- och helsyskon?

Det är inte helt ovanligt att den som avlider har både halv- och helsyskon. Hur arvet ska fördelas beror dels på ifall den avlidne har några bröstarvingar och om den avlidnes föräldrar fortfarande är i livet. Enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken är bröstarvingar de närmsta arvingarna. Med det menas att det är den avlidnes barn som ärver först. Finns inga barn i livet går det i sin tur vidare till barnbarn osv. Finns inga bröstarvingar går arvet vidare till den avlidnes föräldrar enligt 2 kap. 2 § ärvdabalken. Är någon av föräldrarna avliden ska arvlåtarens syskon dela på den förälderns arvslott, 2 kap. 2 § 2 st. ärvdabalken. Halvsyskon tar tillsammans med helsyskon eller deras barn del i den andel som skulle ha tillfallit deras förälder enligt 2 kap. 2 § 3st. ärvdabalken.

Ett exempel:

Pelle avlider och har inga barn. Han är inte heller gift. Hans båda föräldrar är avlidna och de arvingar som finns är en helbror och en halvsyster (på moderns sida) som ska dela på arvet. Vardera förälder skulle ha fått hälften av kvarlåtenskapen ifall de var kvar i livet. Det görs ingen skillnad mellan hel- och halvsyskon när det gäller den gemensamma föräldern. I det här fallet ärver alltså både helbrodern och halvsystern ½ var av den del som hörde till modern. När det gäller pappan ärver helbrodern hela delen och det innebär slutligen att ¾ av kvarlåtenskapen från Pelle ärvs av hans helbror och ¼ av kvarlåtenskapen tillfaller hans halvsyster. Hade istället Pelles syster varit en helsyster hade de båda syskonen delat lika på kvarlåtenskapen.

På återseende,
Emma
Jurist

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.

Att tänka på när du ska sälja din häst

Hästar är levande ting men behandlas som saker enligt den svenska lagstiftningen. Därför är det viktigt att känna till vad som händer ifall hästen skulle skadas efter du sålt den. Först och främst behöver det fastställas ifall hästen är såld inom ramarna för näringsverksamhet eller av en privatperson, detta påverkar nämligen ifall det är konsumentköplagen eller köplagen som är tillämplig. Skulle konsumentköplagen vara tillämplig på köpet och felet visar sig inom sex månader är det du som säljare som ska bevisa att felet inte förelegat vid tidpunkten för köpet.  

Några tips till dig som ska sälja din häst: 

 • Skriv ett ordentligt köpeavtal, gärna med hjälp av en jurist inom området.  
 • Berätta om tidigare problem/skador och ta gärna med dessa i köpeavtalet så det är skriftligt 
 • Var tydlig med ifall hästen säljs inom ramarna för näringsverksamhet eller privatperson 
 • Skulle köparen vilja reklamera köpet, kolla upp vilka skyldigheter du har som säljare. En häst är ett levande ting och kan förändras av yttre påverkan, det kan därmed innebära att det är köparen som åsamkat skadorna

Behöver du hjälp med att skriva ett överlåtelseavtal som passar dig och dina behov hjälper vi gärna till.  

 

På återseende,
Emma
Jurist

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.

Lagen om anställningsskydd

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare omfattas, utöver anställningsavtalet, av Lagen om anställningsskydd – även kallat LAS. Lagen behandlar bland annat reglerna om hur en uppsägning får gå till, turordningsregler och företrädesrätt.

LAS är en lag som skyddar anställda och försäkrar att arbetstagare inte ska kunna bli uppsagda utan en rimlig anledning. En arbetstagare får inte bli uppsagd hur som helst utan det måste finnas en saklig grund för uppsägning. Huvudsakligen brukar det röra sig om brist på arbete eller att arbetstagaren har misskött sig på arbetsplatsen.

När det gäller uppsägning på grund av arbetsbrist är det inte vem som helst som kan bli uppsagd, utan här gäller turordningsreglerna som säger att den som har blivit anställd senast måste sägas upp först. Skulle det vara så att situationen på arbetsplatsen ändras inom nio månader, med följd av att det behövs personal igen, har personen som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist rätt att bli återanställd enligt företrädesreglerna. Kravet för att man ska omfattas av företrädesreglerna är att man sammanlagt har arbetat på arbetsplatsen i tolv månader under de tre senaste åren. Det krävs även att man måste vara kvalificerad för att utföra arbetet.

Beträffande uppsägningstid kan detta se olika ut beroende på ifall det finns ett kollektivavtal eller inte och hur länge man har arbetat på arbetsplatsen. LAS reglerar visserligen uppsägningstiden men om det finns ett kollektivavtal kan dessa regler ändras.

Just nu pågår det diskussioner i riksdagen kring en ändring av LAS gällande bland annat turordningsreglerna, det återstår att se hur diskussionerna fortlöper. 

 

På återseende,
Emma
Jurist

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.

Råd vid köp av häst

I lagens mening betraktas hästar som saker. Inte sällan blir det komplicerat när det uppstår fel på hästen efter köpet. Om hästen inte uppfyller de krav som anses utfäst har säljaren rätt till avhjälpande eller omleverans. Det är sällan det sistnämnda kommer i fråga, men det händer att säljaren är hästhandlare och kan erbjuda en annan häst istället för den som är behäftad med fel. Skulle hästen anses felaktig kan köparen häva köpet och säljaren kan få svara för samtliga köparens kostnader.  

När en häst anses vara behäftad med fel är lite olika beroende på om det är köplagen eller konsumentköplagen som är tillämplig. Köplagen är tillämplig när hästen är såld av en privatperson till en annan privatperson, eller företagare till företagare. Konsumentköplagen är tillämplig när hästen är såld av en näringsidkare till en privatperson. Det är inte alltid helt klart när hästen ska anses vara såld av en näringsidkare och inte en privatperson. 

Konsumentköplagen 

Om det anses att hästen är såld av en näringsidkare är det konsumentköplagen som är tillämplig. När det gäller konsumentköplagen finns det en presumtionsregel som säger att om ett fel visar sig inom sex månader efter varans avlämnande ska felet anses ha funnits redan vid köpet. Här kan du som köpare ha rätt att häva köpet. Hästen ska bland annat stämma överens med det som är avtalat gällande ändamål, egenskaper och kvalitet. Vad som kan anses vara ett fel enligt lagens bestämmelser är inte helt enkelt och handlar mycket om vad ni har avtalat om, säljarens utfästelser, undersökning av hästen innan köp osv i denna specifika situation. Om hästen inte väsentligen stämmer överens med vad som är avtalat kan du som köpare ha rätt att häva köpet.  

Köplagen

Även här ska hästen motsvara det som är avtalat. Här finns dock ingen presumtionsregel på sex månader som det finns i konsumentköplagen. I övrigt ska hästen, liksom bestämmelserna i konsumentköplagen, stämma överens med det som är avtalat.  

Det är inte bara i samband med själva hästköpet som det kan uppstå problem. Det kan också hända att hästen tar sönder någonting i stallet där den står uppstallad, vem är det som ska stå för den skadan? Finns det ett uppstallningsavtal? Eller du kanske skaffar dig en medryttare längre fram, vem betalar ifall något går sönder eller om hästen skadas de dagar medryttaren hjälper till? Frågor som dessa kan ofta uppstå och vi hjälper Er gärna att upprätta avtal eller bistå er med hjälp i just Er situation. 

 
Råd till dig som ska köpa en häst: 

 • Hör av dig till en jurist som ser över och hjälper dig att skriva ett avtal just för Er situation. 
 • Undersök hästen noggrant, ta gärna hjälp av en veterinär som gör en ordentlig veterinärbesiktning.  
 • Säkerställ ifall hästen säljs inom ramen för näringsverksamhet eller av en privatperson. 
 • Se till att det finns ett uppstallningsavtal för hästen om du har den inackorderad som reglerar vad som händer om något går sönder, hur lång uppsägningstid du har, vad som ingår osv.

Behöver du hjälp med att skriva ett köpeavtal som passar dig och dina behov hjälper vi gärna till. Hos Silfwerax Juridik har vi vår egna hästjurist nämligen undertecknad.

 

På återseende,
Emma
Jurist 

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.

När skulderna överstiger tillgångarna i ett dödsbo

Vad händer om dödsboet har skulder som inte kan betalas i sin helhet genom de tillgångar som finns?

Det händer att en avlidens skulder är större än tillgångarna och inte kan betalas i sin helhet? I dessa fall uppstår frågan om hur detta ska regleras.  Det finns inga lagregler som anger vilka skulder som ska prioriteras utan man jämför då med de regler som finns när ett dödsbo försätts i konkurs. Begravnings- och bouppteckningskostnader brukar anses ha företräde framför andra skulder när det gäller vilka skulder som ska prioriteras. Enligt de lagregler som finns gällande konkurs i ett dödsbo har sådana skulder en s.k. allmän förmånsrätt, vilket betyder att de ska prioriteras framför andra skulder som inte har någon förmånsrätt, detta kan t.ex. vara blancolån.

De skulder som har någon typ av säkerhet, ofta bostadslån med huset som säkerhet eller liknande, anses enligt konkursreglerna ha företräde både framför skulder utan förmånsrätt samt begravningskostnader eftersom de är belagda med en s.k. särskild förmånsrätt.

De pengar som eventuellt blir kvar i dödsboet, efter det att skulder belagda med allmän- eller särskild förmånsrätt, fördelas på de övriga skulderna som finns. Dessa skulder har lika inbördes rätt och beräknas därmed efter proportionen på skulden.

Viktigt att komma ihåg är huvudregeln att du som dödsbodelägare inte ärver några skulder. Skulder som inte kan betalas med tillgångar ur dödsboet måste avskrivas.

På återseende,
Emma
Jurist

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.