Kontakta oss på 010-516 70 90

Semesterstängt. Vi är åter 29/7.

juridik

Krävd på pengar genom betalningsföreläggande

Oavsett om du har glömt bort att betala en skuld i tid eller om din uppfattning är att det faktiskt inte föreligger något avtalsförhållande (muntligt eller skriftligt) mellan er och att du därför inte är skyldig pengar till den som ansöker om betalningsföreläggandet (sökanden) är det viktigt att svara på föreläggandet från Kronofogdemyndigheten. Vet du med dig att skulden är riktig ska du betala den till borgenären, alltså den som kräver dig på pengar, och meddela kronofogden detta. Kan du inte betala skulden är det bra att göra upp en avbetalningsplan eller enas på annat sätt så att ärendet kan läggas ned hos kronofogden genom att borgenären återkallar kravet.

Om du istället anser att kravet är felaktigt och väljer att invända mot det kommer inte kronofogden att pröva ärendet, utan sökanden kommer då att behöva fatta beslutet om denne vill lägga ned ärendet eller vidhålla sitt yrkande. Det senare innebär att tvisten tas vidare till tingsrätten som prövar saken och avgör om det finns en skuld som ska betalas av dig eller inte.

Behöver du hjälp är du alltid välkommen att kontakta oss!

På återseende,
Caroline Axrud
Juristassistent

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.

Fåmansföretag och beskattning – del 2 av 3

Hur beskattas en fåmansföretagare? 

Det finns olika inkomstslag för en fysisk person där denne kan beskattas. Inkomstslaget tjänst, kapital och näringsverksamhet. 

För en fåmansföretagare ska särskilda regler tillämpas (1) när denna tar ut utdelning eller gör en kapitalvinst, till exempel vid försäljning av andelarna man har i aktiebolaget. 

Beroende på om fåmansföretagarens andelar är kvalificerade eller inte, så sker beskattningen i olika inkomstslag, och då blir även skatten olika. I nästa inlägg kommer jag gå in på hur beskattningen ser ut. 

I inkomstslaget tjänst beskattas man med cirka 32-35% upp till 523 200 kr (för 2021). Inkomst över denna skiktgräns betalas en extra skatt på 20%. Därför kan skatten bli upp till 57% på tjänstebaserad inkomst.

I inkomstslaget kapital är skatten 30% för kapitalvinster, men om det rör sig om vinst på andelar i ett onoterat bolag så är skatten 25%. 

Som vi ser ovan blir skattekonsekvenserna, och hur mycket en person betalar i skatt, väldigt olika beroende på i vilket inkomstslag det ska beskattas. 

I nästa inlägg kommer du kunna läsa om hur man kan tänka och lägga upp den årliga utdelningen för att hålla nere skatten. 

På återseende,
Alva
Juristassistent och blivande jurist.

(1) Inkomstskattelagen 57 kap.

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.

Det är så dyrt att anlita en jurist, eller?

Om du hamnar i en tvist bör du  anlita en jurist som kan hjälpa dig. Många drar sig emellertid från att anlita ett ombud eftersom en jurist ofta tar ut ett högt timarvode och fakturan snabbt drar iväg, men det behöver inte alltid bli så dyrt som du tror.  I vissa fall kan du få ekonomisk hjälp via din hemförsäkring/företagsförsäkring eller via staten. 

Rättsskydd innebär att ditt försäkringsbolag ersätter större delar av de juridiska kostnaderna. Det är ditt ombud som ansöker om rättsskyddet hos ditt försäkringsbolag. Skulle tvisten avslutas i domstol och du förlorar kan försäkringsbolagen även ersätta motpartens rättegångskostnader. För att vara berättigad rättskydd ska du uppfylla vissa villkor samt att tvisten ska kunna prövas av tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen, även om den kanske inte alltid gör detta.  

Rättshjälp kan du vara berättigad om tvisten inte omfattas av din försäkring eller du inte har en försäkring. Ditt ombud ansöker om ersättning hos Rättshjälpsmyndigheten. Du betalar en rättshjälpsavgift, dvs en procentuell andel av den totala kostnaden för det juridiska ombudet. Resterande kostnad, upp till ett visst maxbelopp, betalas av staten. Det är dock viktigt att veta att man i vissa mål kan bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader om man förlorar tvisten.  

Om man har rätt till rättshjälp eller inte avgörs utifrån ditt ekonomiska underlag. För att beviljas rättshjälp ska det ekonomiska underlagen inte överstiga 260.000 kronor/år. Om tvisten rör en fråga av ekonomisk art krävs det för att kunna få rättshjälp även att det ekonomiska värde som tvisten avser överstiger ett halvt basbelopp.  

På återseende

Marie-Louise Silfwerax

Jurist

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss

Fåmansföretag och beskattning – del 1 av 3

Vad är ett fåmansföretag?

Har du ett eget aktiebolag eller är du delägare i ett aktiebolag. Då kan det bolaget vara ett fåmansföretag. Äger du alla andelarna i ett aktiebolag, så är det ett fåmansföretag. Kravet är att fyra eller färre delägare tillsammans ska äga mer än 50% av andelarna i ett aktiebolag. (1)

Det spelar därför ingen roll hur många andelsägare ett aktiebolag faktiskt har, så länge kravet ovan är uppfyllt. Det är också så att alla delägare som själv, eller genom en närstående, kan anses vara verksamma i betydande omfattning ska räknas som en enda delägare. (2) Därför kan även större aktiebolag, som man kanske inte vid första anblick tänker på, vara fåmansföretag. 

Varför det spelar roll om ett aktiebolag är ett fåmansföretag eller inte, är på grund av att speciella beskattningsregler gäller för en delägare i ett fåmansföretag. 

Mer om det kommer ni kunna läsa om i del 2 av denna serie av blogginlägg. 

(1) Inkomstskattelagen 56 kap. 2 §.
(2) Inkomstskattelagen 57 kap. 3 §. 

På återseende,

Alva
Juristassistent

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.

Varför är det så svårt att få personlig assistans?

Varför är det så svårt att få personlig assistans?

Grundläggande behov 

En prövning av rätten till personlig assistans görs enligt en tvåstegsmetod. Alla behov som en människa kan ha i sin vardag delas upp. Antingen är de grundläggande behov eller så är de övriga behov. För att få hjälp måste man först uppfylla kriterierna för de grundläggande behoven och handläggaren börjar därför att se över de grundläggande behoven i detaljnivå. Handläggaren räknar minuter som en person behöver hjälp med aktiva hjälpmoment. Handläggaren tittar även på personens förmåga och de delar den kan vara behjälplig med räknas bort från det totala hjälpbehovet.  Det som kan vara svårt att förstå är att handläggaren endast bedömer aktiv tid av hjälpbehov, d.v.s. tiden det tar att föra mat till munnen, inte den tid det tar att äta hela måltiden.

Handläggaren bedömer endast tiden det tar att tvåla in personen men inte tiden då hen bara vill sitta still och njuta i det varma vattnet vilket gör att duschen tar lite längre tid.  Om personen kan vara behjälplig att tvåla in mage och armar men inte ben, beräknar handläggaren endast tid för hjälp av avtvättning ben, trots att assistenten i praktiken måste där under hela momentet.

De grundläggande behoven:

1. Personlig hygien  

Det ska röra sig om integritetsnära delar och momenten ska ha till syfte att hålla kroppen ren. T.ex. hjälp i samband med dusch och toalettbesök. 

2. Av- och påklädning  

Endast kläder närmast kroppen då det ställs krav på mycket personlig karaktär. Övriga plagg räknas som ett övrigt hjälpbehov.  

3. Måltider  

Hjälp att föra mat och dryck till munnen, alternativt sondmatning. Tillredning, fördelning, sönderdelning m.m. räknas som ett övrigt hjälpbehov.  

 4. Andning

Behov som förutsätter att den enskilde har en dokumenterad nedsättning av någon av andningsfunktionerna och att det kan finnas en risk för den enskildes hälsa, ytterst dennes liv om hjälpinsatserna inte ges. Övriga andningshjälpmedel räknas som ett övrigt hjälpbehov. 

 5. Kommunikation  

För att kommunikation ska bedömas som ett grundläggande behov krävs att det behövs en assistent för att kommunikation med tredje part över huvud taget ska vara möjligt. Personen behöver ha kunskap om kommunikationsformen, funktionsnedsättningen och kunskap om den funktionsnedsatte för att kommunikationen ska fungera.

 6. Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper  

Detta hjälpbehov delas upp i två delar.

– Aktiv tillsyn av övervakande karaktär: personer med psykiska funktionsnedsättningar kan få personlig assistans för tillsyn om det behövs för att begränsa allvarliga konsekvenser av utåtagerande beteende samt att det förutsätter ingående kunskaper om personen för att hjälpen ska kunna ges. Den aktiva tillsynen måste också ha sin grund i den psykiska funktionsnedsättningen och inte bero på en annan omständighet. 

– Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser: personer med psykiska funktionsnedsättningar kan få tid för att man ska förmå dem att själva tillgodose något av de andra grundläggande behoven, om det förutsätter ingående kunskaper om personen för att hjälpen ska kunna ges. Hjälpen måste vara av kvalificerad natur och innebära något mer än bara vägledning eller påminnelse.  

 

Vilken tidsomfattning krävs? 

Det finns ingen undre gräns för när man har rätt till personlig assistans enligt lagstiftning eller förarbeten utan det görs en sammanvägning av omfattning och karaktär av hjälpen. 

Av domstolsavgöranden framgår dock en linje att det krävs omkring 6-7 timmars grundläggande behov per vecka. För att bli beviljad assistansersättning från Försäkringskassan krävs 20 timmars grundläggande behov per vecka. Når man upp till en omfattning som bedöms tillräcklig, och hjälpen bedöms vara av rätt karaktär prövar handläggaren sedan alla andra behov av hjälp man har i vardagen.  

En vanlig missuppfattning är att man har rätt till personlig assistans bara för att man har behov av hjälp i stor omfattning, exempelvis om man har allvarlig epilepsi och behöver tillsyn hela dygnet. Det är emellertid inte ett behov som går att härleda till något av de grundläggande behoven, vilket innebär att det oavsett omfattning över huvud taget inte beaktas förrän man först har nått upp till kraven om de grundläggande behoven.  

Vid en ansökan om personlig assistans är det därför viktigt att reflektera över sina behov i detaljnivå. Handläggaren kommer att fråga de mest integritetskänsliga frågor och be dig specificera tid på minutnivå. Innan ett möte kan det därför vara bra att ha förberett sig ordentligt för att få fram all information.  

 

Har du frågor eller behöver stöd i samband med en ansökan kan vi på Silfwerax juridik vara behjälpliga med detta. 

 

På återseende 

Sandra Boros  

Jurist 

LSS – Har du rätt till insatser?

LSS –  Har du rätt till insatser? 

Vid en ansökan om insats enligt LSS görs bedömningen i två steg. Först gör handläggaren en bedömning för att pröva om du tillhör någon av lagens uppställda personkretsar. Enligt 1 § LSS finns det 3 personkretsar. 

 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.  
 2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.  
 3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.  

Därefter bedöms om rätten till sökt insats föreligger. Enligt 7 § LSS har personer som tillhör personkrets rätt till insatser enligt LSS om de behöver sådan hjälp och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Det rör sig således om två olika prövningar, dels en personkretsbedömning och dels en behovsbedömning, som inte nödvändigtvis behöver sammanfalla.  

 En utredning enligt LSS baseras på den information som framkommer vid ditt möte med handläggare och inlämnade handlingar och underlag. Information kan också inhämtas från de kontakter eller myndigheter som du lämnat samtycke till. Det är du som måste kunna styrka att rätt till insats föreligger. Genom att lämna rätt information, ha rätt underlag som styrker din funktionsnedsättning samt ditt behov av stöd kan processen gå snabbare och lättare för att du ska kunna få den hjälpen du har rätt till.  

Behöver du hjälp i samband med din ansökan eller har övriga frågor om LSS hjälper vi gärna till. Hos Silfwerax Juridik har vi vår egna jurist med mångårig erfarenhet av LSS, nämligen undertecknad.  

På återseende,
Sandra Boros
Jurist

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.

Fodervärdsavtal och medryttaravtal

Det händer att man som hästägare behöver ta hjälp med sin häst. Antingen kanske man lämnar bort hästen till någon som ska träna och tävla hästen, för avel eller tar in en medryttare som hjälper till ett par dagar i veckan. Oavsett är det bra att skriva ett ordentligt avtal som reglerar vad som omfattas och vad som händer ifall olyckan är framme.  

Några goda råd till dig som funderar på att lämna ut din häst på foder: 

 • Specificera vad hästen ska användas till. Lämnar du den till en tävlingsryttare som ska tävla och träna hästen eller ska du lämna ut den för avel?  
 • Hur länge ska fodervärdsavtalet fortlöpa? 
 • Vem står för veterinärkostnaderna ifall hästen skulle skadas?  
 • Vad händer ifall hästen skadas och inte kan användas till det som är tänkt?
   

Några goda råd till dig som funderar på att skaffa medryttare: 

 • Hur många dagar ska medryttaren hjälpa till? 
 • Vad ska medryttaren betala och när?  
 • Vad får medryttaren göra med hästen på sina dagar? 
 • Hur länge ska medryttaravtalet gälla? 
 • Vem ska stå för kostnaderna ifall hästen eller någonting i stallet går sönder under medryttarens dagar? 
 • Vad händer ifall hästen skadas och inte kan ridas?  

Behöver du hjälp med att skriva ett fodervärdsavtal eller medryttaravtal som passar dig och dina behov hjälper vi gärna till.  

På återseende,
Emma
Jurist

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.

Hur fungerar betänketid vid äktenskapsskillnad?

När två makar har bestämt sig för att gå skilda vägar är det några saker de bör tänka på. Det är inte alltid möjligt att direkt avsluta äktenskapet, utan beroende på hur deras situation ser ut kan det ta tid innan äktenskapen kan anses upplöst.

När man vill skilja sig kan det komma att tillämpas en betänketid innan man har rätt till äktenskapsskillnaden. Betänketiden skall löpa vid de fall båda makarna begär det eller när en av makarna varaktigt bor med eget barn som är under 16 år, som denne har vårdnaden över. Även när bara en av makarna vill att äktenskapet skall lösas upp, skall betänketid löpa.

Betänketiden löper från det att makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad hos domstolen eller när den ena maken har framställt ett yrkande om äktenskapsskillnad, och detta delges den andra. Betänketiden skall löpa minst sex månader, efter denna tid kan var och en av makarna framställa ett särskilt yrkande om dom på äktenskapsskillnad. När domen vinner laga kraft, anses äktenskapen vara upplöst.

På återseende,

Alva
Juristassistent

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.

Arvsfördelningen mellan halv- och helsyskon

Juristen i Ängelholm

Hur fördelas arvet när det finns både halv- och helsyskon?

Det är inte helt ovanligt att den som avlider har både halv- och helsyskon. Hur arvet ska fördelas beror dels på ifall den avlidne har några bröstarvingar och om den avlidnes föräldrar fortfarande är i livet. Enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken är bröstarvingar de närmsta arvingarna. Med det menas att det är den avlidnes barn som ärver först. Finns inga barn i livet går det i sin tur vidare till barnbarn osv. Finns inga bröstarvingar går arvet vidare till den avlidnes föräldrar enligt 2 kap. 2 § ärvdabalken. Är någon av föräldrarna avliden ska arvlåtarens syskon dela på den förälderns arvslott, 2 kap. 2 § 2 st. ärvdabalken. Halvsyskon tar tillsammans med helsyskon eller deras barn del i den andel som skulle ha tillfallit deras förälder enligt 2 kap. 2 § 3st. ärvdabalken.

Ett exempel:

Pelle avlider och har inga barn. Han är inte heller gift. Hans båda föräldrar är avlidna och de arvingar som finns är en helbror och en halvsyster (på moderns sida) som ska dela på arvet. Vardera förälder skulle ha fått hälften av kvarlåtenskapen ifall de var kvar i livet. Det görs ingen skillnad mellan hel- och halvsyskon när det gäller den gemensamma föräldern. I det här fallet ärver alltså både helbrodern och halvsystern ½ var av den del som hörde till modern. När det gäller pappan ärver helbrodern hela delen och det innebär slutligen att ¾ av kvarlåtenskapen från Pelle ärvs av hans helbror och ¼ av kvarlåtenskapen tillfaller hans halvsyster. Hade istället Pelles syster varit en helsyster hade de båda syskonen delat lika på kvarlåtenskapen.

På återseende,
Emma
Jurist

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.

Att tänka på när du ska sälja din häst

Hästar är levande ting men behandlas som saker enligt den svenska lagstiftningen. Därför är det viktigt att känna till vad som händer ifall hästen skulle skadas efter du sålt den. Först och främst behöver det fastställas ifall hästen är såld inom ramarna för näringsverksamhet eller av en privatperson, detta påverkar nämligen ifall det är konsumentköplagen eller köplagen som är tillämplig. Skulle konsumentköplagen vara tillämplig på köpet och felet visar sig inom sex månader är det du som säljare som ska bevisa att felet inte förelegat vid tidpunkten för köpet.  

Några tips till dig som ska sälja din häst: 

 • Skriv ett ordentligt köpeavtal, gärna med hjälp av en jurist inom området.  
 • Berätta om tidigare problem/skador och ta gärna med dessa i köpeavtalet så det är skriftligt 
 • Var tydlig med ifall hästen säljs inom ramarna för näringsverksamhet eller privatperson 
 • Skulle köparen vilja reklamera köpet, kolla upp vilka skyldigheter du har som säljare. En häst är ett levande ting och kan förändras av yttre påverkan, det kan därmed innebära att det är köparen som åsamkat skadorna

Behöver du hjälp med att skriva ett överlåtelseavtal som passar dig och dina behov hjälper vi gärna till.  

 

På återseende,
Emma
Jurist

OBS! Denna blogg skrivs för att sprida information och ger således inget råd i specifika fall. Vill du veta exakt hur det ser ut för dig, ber vi dig kontakta oss.